Postal Stationaries > Postal Cards of Reza Shah Pahlavi 1925 - 1940 > 044.jpg