Postal Stationaries > Picture Postal Cards  > 37. Boutique à Rescht / Laden in Rescht