Postal Stationaries > Picture Postal Cards  > 6. Emballage de raisins secs à Rescht / Verpackung von Rosinen in Rescht