Iraj Eftekhar > Nasser-Eddin Shah Qajar Postal History > 1st p - 40.jpg