Iraj Eftekhar > Nasser-Eddin Shah Qajar Postal History > 1st p - 22 _ 23.jpg