Iraj Eftekhar > Nasser-Eddin Shah Qajar Postal History > 1st p - 20 _ 21.jpg