Iraj Eftekhar > Censors & Military Mail > 062 az sari.jpg