Iraj Eftekhar > Censors & Military Mail > 061 az sari.jpg