Iraj Eftekhar > Censors & Military Mail > 060a az sari.jpg