Iraj Eftekhar > Censors & Military Mail > 060 az sari.jpg