Iraj Eftekhar > Censors & Military Mail > 032 kurd senneh.jpg