Iraj Eftekhar > Censors & Military Mail > 031 kurd senneh.jpg