Iraj Eftekhar > Censors & Military Mail > 030 kurd senneh.jpg