Iraj Eftekhar > Censors & Military Mail > 029 kurd senneh.jpg