Iraj Eftekhar > Censors & Military Mail > 028 kurd senneh.jpg