Iraj Eftekhar > Censors & Military Mail > 027 kurd senneh.jpg