Iraj Eftekhar > Censors & Military Mail > 026 kurd seneh.jpg