Iraj Eftekhar > Censors & Military Mail > 008 cen hamadan.jpg