Iraj Eftekhar > Censors & Military Mail > 007 cen hamadan.jpg